• آشنایی با پارك لجستيك دِرفت انگلستان

    آشنایی با پارك لجستيك دِرفت انگلستان

    پارك لجستیك درفت كه در مركز انگلستان و در نزدیكی شهر بِرمینگام قرار گرفته ‌است، در مجاورت شبكه ملی بزرگراه‌های انگلستان و خط عبوری اصلی سواحل غربی این كشور قرار گرفته ‌است.