تلفات جاده‌ای - حوادث جاده‌ای

  • حمل و نقل ۱۳۹۳-۰۹-۲۶ ۱۵:۴۵

    به مناسبت روز ملي حمل ونقل «همراهي با رانندگان»

    لزوم توسعه حمل‌و‌نقل و نقش آن در اقتصاد

    حمل ونقل يكي از بخش هاي زيربنايي اقتصاد است و بدون توسعه آن، ممكن نيست كه جامعه و اقتصاد توسعه يابند. دليل آن نيز روشن است. توسعه مترادف با تحرك كالاو نيروي انساني و سرمايه‌هاي فيزيكي و غيرفيزيكي و نيز تخصصي شدن توليد است كه اين به منزله توليد براي عرضه عمومي و نه مصرف شخصي است و اين امر مستلزم وجود يك زيرساخت قوي و توسعه يافته و ارزان و امن و سريع در حمل ونقل كالاو نيروي انساني و اطلاعات و پول است.